اینجانب خانم صدیقه زحمتکش صاحب امتیاز فروشگاه شمائیل می باشم .

اجناس در این وب سایت محصول دست ساز بروش قلمزنی تولید شده و دور بری بوسیله اره مویی و دستی میباشد تمام یراق مس درجه یک ودست ساز و با ضمانت میباشد.